Mahavitran Mahavitran
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना
(पारेषण विरहित सौर कृषि पंप)
Mahavitran
User Manual for Maintenance of Solar Pump
 
पारेषण विरहित सौर कृषी पंपाकरीता निवड सुचीबध्द केलेल्या पुरवठादाराची यादी
पारेषण विरहित सौर कृषी पंपसाठी पुरवठादार शोधा
किंवा    
   
 
# पंप क्षमता अश्वशक्ती मध्ये पुरवठादाराचे नाव
अशी कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही